Σχετικά με την οστεοπαθητική έρευνα

Οστεοπαθητική έρευνα

 

Η βασική απαίτηση της επιστημονικής μεθόδου είναι ότι τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα και επαληθεύσιμα για κάθε άνθρωπο. Στις φυσικές επιστήμες, κάθε γνώση πρέπει να είναι επαληθεύσιμη μέσω πειραμάτων. Για το λόγο αυτό, γίνεται διάκριση μεταξύ των υποθέσεων, της εμπειρικής γνώσης και τελικά των θεωριών. Μια υπόθεση είναι μια αναπάντητη παραδοχή, π.χ. λόγω της πρακτικής εμπειρίας του εκάστοτε θεραπευτή. Παρέχει το κίνητρο για επιστημονική έρευνα, π.χ. μια κλινική μελέτη.

Μια επιστημονική θεωρία έχει στόχο να καταστήσει τα αποτελέσματα επαληθεύσιμα και υπολογίσιμα. Πρόκειται για ένα πραγματικό μοντέλο, από το οποίο μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και του οποίου η αξία πρέπει να αξιολογείται στην καθημερινή πραγματικότητα. Κατά κανόνα, μια θεωρία ισχύει μόνο εντός ορισμένων ορίων. Στην επιστήμη, είναι φυσιολογικό οι αντιφάσεις μεταξύ της θεωρίας και της πραγματικότητας να δίνουν το έναυσμα για νέες έρευνες, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των συσχετίσεων και να αναπτυχθεί μια νέα θεωρία. Η επιστήμη είναι μια ιστορική διαδικασία που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της κοινωνίας στο σύνολό της.

 

Επιστημονική και οστεοπαθητική διδασκαλία

Η απόκτηση κριτικής επιστημονικής άποψης εκ μέρους του οστεοπαθητικού θεραπευτή αντανακλά επίσης στην πρακτική του, π.χ. μπορεί να σχετικοποιήσει την υποτιθέμενα απόλυτη υποκειμενικότητα κατά την ψηλάφηση. Η ωριμότητα και ο αυτο-προβληματισμός είναι απαραίτητες ικανότητες, ώστε να μην ακολουθούμε τυφλά το εκάστοτε θαυματουργό αποτέλεσμα ή ιδέα.

 

Η εξελισσόμενη οστεοπαθητική μπορεί να θεμελιώσει με επιστημονικό τρόπο μια ολιστική άποψη, την ένωση της ψυχής και του σώματος, και έπειτα να ενσωματώσει τη θεώρηση αυτή εκ νέου  στις ερευνητικές στρατηγικές της.

Περισσσότερα σε αυτό το
θέμα

Οργάνωση

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει