Έρευνα στο ινστιτούτο οστεοπαθητκής έρευνας gGmbH

Έρευνα στο Ινστιτούτο Οστεοπαθητικής Έρευνας της Οστεοπαθητικής Σχολή Γερμανίας

 

Οι θεμελιώδεις στόχοι της έρευνας στο Ινστιτούτο Οστεοπαθητικής Έρευνας είναι, εκτός από τη γνώση των μηχανισμών δράσης και των αποτελεσμάτων των οστεοπαθητικών θεραπειών, η μελέτη των φιλοσοφικών οστεοπαθητικών αρχών και η σημασία τους για τη σημερινή πρακτική. Εκτός από τις βιβλιογραφικές μελέτες, η κύρια εστίαση εδώ έγκειται στη διεξαγωγή πρακτικών μελετών.

Η Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας συνεργάζεται επίσης ερευνητικά με πολυάριθμους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως, Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, το Οστεοπαθητικό Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο, η Ακαδημία Οστεοπαθητικής στην Πολωνία, το Διαπανεπιστημιακό Κολλέγιο για την Υγεία και την Ανάπτυξη στο Γκρατς (IUK), ο Παγκόσμιος Οστεοπαθητικός Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Οστεοπαθητικής κ.α. Μέσω αυτών των δικτύων μάς δίδεται η δυνατότητα  να συνδυάζουμε τις ερευνητικές δραστηριότητές μας και να μαθαίνουμε  ο ένας από τον άλλο.

 

Κλινικές μελέτες

 

Η επιστήμη αρχίζει με την εμπειρική έρευνα, βρίσκοντας το „τι είναι“ στην καθημερινή πρακτική. Στην οστεοπαθητική, για παράδειγμα, αυτό θα ήταν η έρευνα για την αποτελεσματικότητα μιας οστεοπαθητικής θεραπείας για διάφορες διαταραχές. Οι τεκμηριωμένες τυφλές διαδικασίες έχουν μεγάλη αξία. Ο θεραπευτής δρα σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική και δεν περιορίζεται, για παράδειγμα, στην εφαρμογή μιας μόνο τεχνικής. Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται από τυποποιημένη τεκμηρίωση. Με βάση αυτά τα ευρήματα, μπορούν να εξαχθούν μελέτες για τη διερεύνηση συγκεκριμένων διαδικασιών / τεχνικών σε συγκεκριμένες παρουσιάσεις συμπτωμάτων.

 

Έρευνα επαγγελματικού πεδίου

 

Ο οστεοπαθητικός είναι μέρος του „Συστήματος Ασθενούς“, και πρέπει να θεωρεί εαυτόν επίσης ως αντικείμενο έρευνας και να συλλέγει αντίστοιχα δεδομένα για τον εαυτό του.

Στον τομέα της έρευνας στο χώρο της εργασίας εξετάζονται οι συνθήκες εργασίας, τα κόστη της κατάρτισης καθώς και η θεραπεία, ο τύπος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης έως και  ερωτήματα σχετικά με τη φιλοσοφία της οστεοπαθητικής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις).

 

Βιβλιογραφικές μελέτες

 

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις διερευνούν ήδη υφιστάμενες κλινικές μελέτες πάνω σε μία κλινική παρουσίαση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επί του παρόντος επαρκείς ποιοτικές κλινικές δοκιμές εντός της οστεοπαθητικής για την πραγματοποίηση μετα-αναλύσεων.

Είναι επίσης δυνατές μελέτες ιστορικής βιβλιογραφίας. Αυτές παρέχουν ενδείξεις για – ίσως ξεχασμένες κατά τη διάρκεια του χρόνου – οστεοπαθητικές μεθόδους. Αυτή η γνώση μπορεί επίσης να παρέχει σημαντικές πληροφορίες και εναύσματα που μπορεί να έχουν σημασία για την εξέλιξη σύγχρονων οστεοπαθητικών προσεγγίσεων.

 

Μελέτες περιπτώσεων

 

Αυτές οι μελέτες ενδύκνεινται όταν ένας ασθενής παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ή σπάνιο πρότυπο ασθένειας. Η όλη μελέτη πραγματοποιείται μόνο σε ένα άτομο. Τα δεδομένα συλλέγονται, περιγράφονται και αναλύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Περισσσότερα σε αυτό το
θέμα

Μελέτες

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει

Οργάνωση