Στόχοι/ Μεταπτυχιακά προγράμματα

Στόχοι (Ziele)

 

Στόχος του Ινστιτούτου Ολοκληρωμένης Μορφολογίας (Ο.Π.Σ.) είναι να συμβάλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη εκδήλωση των δυνατοτήτων κατά τη διαδικασία ίασης του ασθενούς.

Το Ινστιτούτο Ολοκληρωμένης Μορφολογίας (Ο.Π.Σ.) ανοίγει νέους ορίζοντες στην οστεοπαθητική. Εδώ διεπιστημονικες και επαναστατικές νέες θεωρήσεις συχνά ενσωματώνονται και συνδέονται με οστεοπαθητικές διαδικασίες.

Μέσα από την έρευνα, τις δημοσιεύσεις και την κατάρτιση των οστεοπαθητικών και των καθηγητών, το Ινστιτούτο υποστηρίζει τους οστεοπαθητικούς στις θεραπευτικές προσεγγίσεις τους και την πρόοδο της οστεοπαθητικής διδασκαλίας, για παράδειγμα, προωθώντας  οστεοπαθητικά προγράμματα σπουδών.

 

Το Ινστιτούτο εγείρει περίπλοκα ερωτήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση θεραπευτή-ασθενή.

Διερευνώνται τα αποτελέσματα, οι αλληλεπιδράσεις και οι φυσικοί νόμοι που αφορούν στη μορφολογία του ανθρώπου, οι μορφολογικές δυναμικές και η δημιουργία τους. Τα στοιχεία που προκύπτουν χρησιμοποιούνται στην οστεοπαθητική πράξη.

 

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα όσο το δυνατόν ανοιχτό διεπιστημονικό πεδίο. Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση και εμβάθυνση ολιστικών θεραπευτικών ιδεών στα πλαίσια της οστεοπαθητικής. Για το σκοπό αυτό,  χρησιμοποιούνται, εκτός από συγκεκριμένες οστεοπαθητικές ιδέες και μέθοδοι, και άλλοι τομείς της έρευνας όπως η  εξέλιξη, η φαινομενολογία, η ερμηνευτική, η θεωρία συστημάτων, η νευροβιολογία, η εμβρυολογία, η ψυχολογία κ.α.

 

Η σύνδεση των προαναφερθέντων τομέων πρέπει να ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι κατά την εφαρμογή της οστεοπαθητικής στην πράξη εμπλέκονται πολυάριθμες δυναμικές και επίπεδα πραγματικότητας. Οποιαδήποτε προσπάθεια να ορίσουμε το ένα ή το άλλο επίπεδο ως απόλυτο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των θεραπευτικών δυνατοτήτων. Επιπλέον, η διεπιστημονική προσέγγιση θα πρέπει να αποτελεί μία προσπάθεια ευόδωσης της ολιστικής αξίωσης, κατά την οποία η φύση και η έννοια της ίδιας ολότητας τίθενται προς συζήτηση.

 

Τόσο οι ιστορικές και πολιτιστικές επιρροές στην ανάπτυξη της οστεοπαθητικής, όσο και η αντίληψη της οστεοπαθητικής ως ζωντανής αποκάλυψης ωφείλουν να είναι μέρος μιας κρίσιμης διαδικασίας προβληματισμού. Το έργο του Ινστιτούτου πρέπει να βασίζεται στην άποψη ότι ούτε μια καθαρά αντικειμενική και ορθολογική ούτε μία καθαρά υποκειμενικά-διαισθητικά ή θρησκευτικά χρωματισμένη προσέγγιση για την οστεοπαθητική πρακτική  είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποκλειστικά στις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα κατάσταση αυτής της πρακτικής.

Το Ινστιτούτο συμβάλλει στην αποσαφήνιση των βασικών όρων και εννοιών της οστεοπαθητικής και των επιπτώσεών τους στην οστεοπαθητική πρακτική.

Το Ινστιτούτο εντοπίζει δογματικά ή ιδεολογικά στοιχεία εντός της οστεοπαθητικής, σχετικοποιεί την απολυτότητά τους, και ενσωματώνει τις μερικές αλήθειες τους σε νέα πλαίσια.  Ο τελικός στόχος είναι η εφαρμογή τους στον τομέα της έρευνας, της διδασκαλίας και της κλινικής πρακτικής.

 

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται για την ανάπτυξη μεθόδων για την προώθηση του εγγενούς δυναμικού των ίδιων των οστεοπαθητικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αισθητικοκινητική, συναισθηματική, ψυχική και πνευματική σφαίρα. Στο πλάισιο αυτό ο ρόλος των ασθενών κατά την οστεοπαθητική παρέμβαση δεν θα πρέπει να αποκλείεται ρητά.

 

Οι διδασκόμενοι τρόποι πρέπει να εκλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση ως δυνατότητες και όχι ως δογματικοί κανόνες. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως δίκτυο, προκειμένου να εντάξει διαφορετικές προσεγγίσεις στους προαναφερόμενους τομείς. Οστεοπαθητικοί και άλλοι θεραπευτές και ερευνητές καλούνται και ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν.