Αξιολόγηση της εκπαίδευσης / Εκπαίδευση στην οστεοπαθητική μερικούς φοίτησης

Η εκπαίδευση υπόκειται σε μόνιμη αξιολόγηση μέσω:

  • Ανωνύμων ερωτηματολογίων: οι συμμετέχοντες αξιολογούν το διδακτικό προσωπικό, τη διδασκαλία και το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε μάθημα
  • Μετρήσεων, συμβουλευτικής και εξέτασης: Η εκπαίδευση και η οργάνωση εποπτεύονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συντονιστές.
  • Συναντήσεων και εκπαίδευσης των καθηγητών: Οι τακτικές συναντήσεις και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες βελτιστοποιούν το περιεχόμενο διδασκαλίας καθώς και τη συνεργασία και το συντονισμό κατά τη διδασκαλία. Διεξάγονται διεθνείς ανταλλαγές, π.χ. με ινστιτούτα στην Αγγλία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, την Ιταλία κ.λπ.
  • Κλινική Εκπαίδευση: Η διεθνής εκπαίδευση και η ανταλλαγή των κλινικών μας είναι εγγυημένη λόγω των πολυάριθμων δικτύων της OSD
  • Τακτικές συνεδριάσεις των διοικητικών, ακαδημαϊκών, ελεγκτικών και ερευνητικών οργάνων